Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) met een ouder- en een personeelsgeleding. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de betreffende school. Omdat Panta Rhei meer dan één school beheert, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit een ouder- en een personeelsafvaardiging van de 16 scholen, dus uit 32 leden. Zaken die alle scholen betreffen worden hier voor advies, instemming of informatie voorgelegd. De GMR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. 

De volgende GMR-vergadering is op 15 april.
De jaarlijkse avond voor alle (G)MR-leden van 19 maart vervalt.   

Meer informatie is te vinden in onze brochure "Medezeggenschap bij Panta Rhei', het Medezeggenschapsstatuut en het GMR-reglement