Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) met een ouder- en een personeelsgeleding. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de betreffende school.

Omdat Panta Rhei meer dan één school beheert, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit een ouder- en een personeelsafvaardiging van de 16 scholen, dus uit 32 leden. Zaken die alle scholen betreffen worden hier voor advies, instemming of informatie voorgelegd. De GMR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. In het schooljaar 2018-2019 zijn er GMR-vergaderingen gepland op
27 september, 6 december, 14 februari, 15 april en 4 juni. Ook dit schooljaar wordt er een avond georganiseerd voor alle (G)MR-leden: deze avond vindt plaats op 24 januari.

Tijdens de laatste GMR-vergadering op 6 december kwam de raad van toezicht op bezoek in het kader van het halfjaarlijkse gesprek tussen de RvT en de GMR. Verder werd onder meer gesproken over:
- de meerjarenbegroting 2019-2022 (positief advies)
- de bestuursrapportage over het 3e kwartaal (informatie)
- de voorbereiding van de jaarlijkse avond voor alle (G)MR-leden op 24 januari 2019

Het voorstel voor het beleid Bijzondere beloningen werd doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

Meer informatie is te vinden in onze brochure "Medezeggenschap bij Panta Rhei', het Medezeggenschapsstatuut en het GMR-reglement