Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) met een ouder- en een personeelsgeleding. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de betreffende school. Omdat Panta Rhei meer dan één school beheert, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit een ouder- en een personeelsafvaardiging van de 16 scholen, dus uit 32 leden. Zaken die alle scholen betreffen worden hier voor advies, instemming of informatie voorgelegd. De GMR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. 

Tijdens de laatste GMR-vergadering op 4 juni is onder meer gesproken over het jaarverslag 2018 (bestuursverslag en jaarrekening; informatie); de bestuursrapportage over het eerste kwartaal 2019 (informatie); de invulling van het dagelijks bestuur en het voorzitterschap in het volgende schooljaar en de vacatures in de GMR. Na afloop van de vergadering is afscheid genomen van de vertrekkende GMR-leden, waaronder de voorzitter. Dit was de laatste GMR-vergadering van dit schooljaar. De volgende vergadering is gepland op 16 oktober. 

Meer informatie is te vinden in onze brochure "Medezeggenschap bij Panta Rhei', het Medezeggenschapsstatuut en het GMR-reglement