Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) met een ouder- en een personeelsgeleding. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de betreffende school. Omdat Panta Rhei meer dan één school beheert, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit een ouder- en een personeelsafvaardiging van de 16 scholen, dus uit 32 leden. Zaken die alle scholen betreffen worden hier voor advies, instemming of informatie voorgelegd. De GMR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. 

Op de GMR-vergadering van 9 december is de meerjarenbegroting 2020-2023 besproken en van een positief GMR-advies voorzien. Verder zijn met de bestuurder Harry van de Kant de actuele ontwikkelingen besproken. Daarnaast is ingegaan op de interne GMR-organisatie. De gezamenlijke avond voor alle (G)MR-leden is verschoven van 23 januari naar 19 maart 2020. Het tweede deel van de vergadering stond in het teken van het halfjaarlijks gesprek met de raad van toezicht. De volgende GMR-vergadering is op 20 februari.  

Meer informatie is te vinden in onze brochure "Medezeggenschap bij Panta Rhei', het Medezeggenschapsstatuut en het GMR-reglement