Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) met een ouder- en een personeelsgeleding. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de betreffende school.

Omdat Panta Rhei meer dan één school beheert, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit een ouder- en een personeelsafvaardiging van de 16 scholen, dus uit 32 leden. Zaken die alle scholen betreffen worden hier voor advies, instemming of informatie voorgelegd. De GMR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. 

Tijdens de laatste GMR-vergadering op 15 april is onder meer gesproken over:
- het meerjarenformatiebeleid 2019-2023 inclusief het bestuursformatieplan 2019-2020 (instemming PGMR)
- de stand van zaken van het privacyreglement
- de samenwerkingsafspraken tussen scholen en ouders
- de stand van zaken rond de schoolplannen
- de vacatures van voorzitter en lid van het dagelijks bestuur
- het GMR-jaarverslag 2018
- de vergaderdata voor het schooljaar 2019-2020. 
De laatste GMR-vergadering van dit jaar is gepland op 4 juni. 

Meer informatie is te vinden in onze brochure "Medezeggenschap bij Panta Rhei', het Medezeggenschapsstatuut en het GMR-reglement