Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) met een ouder- en een personeelsgeleding. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de betreffende school.

Omdat Panta Rhei meer dan één school beheert, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit een ouder- en een personeelsafvaardiging van de 16 scholen, dus uit 32 leden. Zaken die alle scholen betreffen worden hier voor advies, instemming of informatie voorgelegd. De GMR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. In het schooljaar 2018-2019 zijn er GMR-vergaderingen gepland op
27 september, 6 december, 14 februari, 15 april en 4 juni. Ook dit schooljaar wordt er een avond georganiseerd voor alle (G)MR-leden: als voorlopige datum hiervoor is 26 maart gepland.

Tijdens de laatste GMR-vergadering op 29 mei kregen de leden een uitvoerige presentatie over de gevolgen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is onder meer gesproken over:
- het jaarverslag 2017 (positief advies)
- bestuursrapportage Q1
- GMR-bezetting en -vacatures
- voorbereiding van het halfjaarlijkse gesprek met de RvT
- een gezamenlijke cursus voor startende (G)MR-leden.

Meer informatie is te vinden in onze brochure "Medezeggenschap bij Panta Rhei', het Medezeggenschapsstatuut en het GMR-reglement